Shop Shortcode - | Máy lọc nước| Máy lọc nước
Trang chủ » Features » Shop Shortcode

Shop Shortcode

1. Products Categories Shortcode


Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f000

 

2. Product Category Shortcode


Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f001

 

3. Recent Products Shortcode


Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f002

 

4. Featured Products Shortcode


Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f003

 

5. Top Rated Products Shortcode


Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f004

 

6. Sales Products Shortcode


Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f005

 

7. Best Selling Products Shortcode


Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f006

 

8. Custom Products By Category Shortcode – Id/ Sku

Demo Shortcode Product by Sku

Demo Shortcode Product by Id

Demo Shortcode Product by Id & Sku

Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f007

Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f008

Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f009

 

9. Featured Product Slider Shortcode – Big Layout – 2 column

Feature Products Slider Shortcode&lt


Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f010

 

10. Best Sale Product Slider Shortcode – Small Layout – 3 column

Best Sale Product Slider Shortcode&lt

Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f011

11. Popular Product Slider Shortcode – Small Layout – 4 column

Popular Product Slider Shortcode


Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f012

12. Recent Product Slider Shortcode – Small Layout – 6 column

Recent Product Slider Shortcode


Syntax:

67eb7dcba8278b052c5cbc7a257f8f0f013

Free Backlinks